Android cơ bản

Khóa học cung cấp cho học viên các kiến thức nền tảng, cốt lõi của Android như: Activity, Intent, View – Dialog cũng như các vấn đề liên quan. Khóa học cũng giới thiệu và ứng dụng các tính năng như: lưu trữ dữ liệu với SQLite, Shared Preferences, cùng với các kỹ năng sử dụng công cụ lập trình Android Studio, adb… Sau khóa học – học viên tự tin để ứng dụng các kiến thức đã học để ứng tuyển các vị trí liên quan và sử dụng trong các dự án cá nhân cũng như bài tập – khóa luân

Thời lượng

 • 30 giờ bài giảng
 • 60 giờ tự học

Mục tiêu khóa học

 • Nắm vững các khái niệm Core Android thông qua dự án xây dựng ứng dụng ghi chú nhắc việc
 • Xây dựng ứng dụng, tổ chức mã nguồn, gỡ lỗi ứng dụng Android
 • Sử dụng thành thạo các công cụ lập trình: Android Studio, Android debugger
 • Lưu trữ dữ liệu với Share Preferences và SQLite
 • Sử dụng tốt Broadcast Receiver, Service

Kiến thức đạt được sau khóa học

 • Nắm rõ vòng đời Activity, Launch Mode
 • Phân biệt Implicit – Explicit Intent
 • Sử dụng các loại View
 • Biết cách sử dụng Share Preferences và SQLite để lưu trữ
 • Sử dụng thành thạo Broadcast Receiver
 • Tạo và hủy Service

Kĩ năng trọng điểm

 • Android Core (Activity, Intent, View – Dialog)
 • Lưu trữ dữ liệu với SQLite
 • Broadcast Receiver, Service

Công nghệ được sử dụng

 • SQLite
 • Android Studio
 • Android debugger

Đối tượng học viên

 • Thành thạo lập trình Java là điều kiện tiên quyết
 • Mong muốn phát triển bản thân trong lĩnh vực lập trình Android
 • Sinh viên cần nâng cao kiến thức để hoàn thành chương trình học – bài tập – khóa luận