Mobile

Android cơ bản

Khóa học cung cấp cho học viên các kiến thức nền tảng, cốt lõi của Android như: Activity, Intent, View - Dialog cũng như các vấn đề liên quan. Khóa học cũng giới thiệu và ứng dụng các tính năng như: lưu trữ dữ liệu với SQLite, Shared Preferences, cùng ...

Android nâng cao

Khóa học tiếp nối phần Android Basic, bổ sung các kiến thức về Advanced Android. Khóa học hướng đến ứng dụng thực tiễn là app xem phim với các chủ điểm quan trọng như: Giao diện nâng cao, Retrofit, RxJava, call API, Jetpack. Khóa học cũng hướng đến các kỹ...