Lập trình cơ bản

4114794f84ec70b229fd
93bde0acefcd189341dc
dcdfdce1a29b55c50c8a
7a11896a3169c6379f78
previous arrow
next arrow

C++ Cơ bản

Khóa học cung cấp cho học viên kiến thức, kĩ năng lập trình, gỡ lỗi với ngôn ngữ C++. Song song trong quá trình học ngôn ngữ, học viên được tiếp cận với việc phân tích, giải quyết vấn đề bằng máy tính. Thông qua hệ thống ví dụ, bài tập, học viên không ...

C++ nâng cao

Khóa học cung cấp cho học viên kiến thức, kĩ năng lập trình, gỡ lỗi nâng cao với ngôn ngữ C++, cung cấp các chủ điểm nâng cao về C++ cho các học viên có thể sẵn sàng với công việc như: Smart Pointer, Template, Preprocessor, stdlib, Multithread, Socket, ...

Java

Khóa học cung cấp cho học viên kiến thức, kĩ năng lập trình, gỡ lỗi với ngôn ngữ Java. Song song trong quá trình học ngôn ngữ, học viên được tiếp cận với việc phân tích, giải quyết vấn đề bằng máy tính. Thông qua hệ thống ví dụ, bài tập, học viên không ...

Python

Khóa học cung cấp cho học viên kiến thức, kĩ năng lập trình, gỡ lỗi với ngôn ngữ Python. Song song trong quá trình học ngôn ngữ, học viên được tiếp cận với việc phân tích, giải quyết vấn đề bằng máy tính. Thông qua hệ thống ví dụ, bài tập, học viên không ...