Core CS

Cơ sở dữ liệu

Khóa học với mục tiêu cung cấp tư duy phân tích, thiết kế, truy vấn, tối ưu cơ sở dữ liệu trên Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL. Thông qua các buổi học lý thuyết, thực hành, hệ thống ví dụ,bài tập, học viên được rèn luyện khả năng thực hành th...